Tingimused

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.ettorel.ee (edaspidi ET Torel OÜ) omanik ET Torel OÜ vahel ettorel.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.ettorel.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 ET Torel OÜ on õigustatud www.ettorel.ee arengust tulenevalt ning www.ettorel.ee parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www. ettorel.ee  kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.ettorel.ee  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja ET Torel OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

  1. Hind

2.1. www.ettorel.ee hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

  1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Osta”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie arve.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvast summast  ET Torel OÜ arvelduskontole.

  1. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Osta”. Ekraanile kuvatakse Teie arve. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena  elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) Arve alusel internetipanga kaudu

2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).

4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub  arve alusel tasumisele kuuluvast summast 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest .

4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud.

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest  ET Torel OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. ET Torel OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@ettorel.ee või ET Torel OÜ kontakttelefonile +372 51 84 221 Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates ET Torel OÜ  elektronposti aadressile info@ettorel.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades ET Torel OÜ  kontakttelefonil +372 51 84 221

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.  

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile toote eest tasutud summa (kauba tagastamise  transpordimaksumuse tagastatava toote eest tasub kauba soetanud klient) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

 

Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

*tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);

*toode peab olema rikkumata;

*kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);

*tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu ostja selle sai;

*Saadetises peavad olema:

-tooted (etikettidega ja originaalpakendis)

-arve koopia 

*Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud ET Torel OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on ET Torel OÜ´l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab ET Torel OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja ET Torel OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

  1. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. ET Torel OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. ET Torel OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel tuleb teada anda hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode ET Torel OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. ET Torel OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate ET Torel OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. ET Torel OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida ET Torel OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist ET Torel OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Muud tingimused

9.1. Kõiki www.ettorel.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. ET Torel OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist www.ettorel.ee andmebaasist. Tasumine ET Torel OÜ arveldusarvele arve alusel  tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka ET Torel OÜ´l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

9.3. Teie ja ET Torel OÜ vahel seoses www.ettorel.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole.